Projekty EFS

|

Zrealizowane projekty EFS

PROJEKTY ZREALIZOWANE:

1. AKADEMIA JĘZYKOWYCH KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W KALISZU (2008- 2009)

Oferta bezpłatnych szkoleo językowych na terenie Kalisza w ramach EFSLeader School Nowoczesne Metody Nauki w Kaliszu od 1 sierpnia 2008 do 31 lipca 2009 realizował projekt szkoleniowy pod nazwą ,,Akademia Językowych Kompetencji Zawodowych w Kaliszu’’. Projekt realizowany był w ramach Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ,,Regionalne kadry gospodarki’’ Działanie 8.1 ,,Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie’’ Poddziałanie 8.1.1 ,,Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw’’.

W ramach projektu 180 osób z terenu miasta Kalisza oraz powiatów kaliskiego, ostrowskiego i pleszewskiego uczestniczyło w bezpłatnym kursie języka angielskiego

Celem projektu było podniesienie kompetencji osób pracujących, dostosowanych do potrzeb regionalnej gospodarki poprzez:

-realizację szkolenia z języka angielskiego, nowatorską metodą blended-learning – połączenia szkolenia stacjonarnego ze szkoleniem e-learningowym,

-zachęcenie uczestników do korzystania z nowoczesnych technologii – platforma e-learningowa.

Odbiorcami wsparcia były osoby:

-zameldowane lub pracujące na terenie miasta Kalisza, powiatów kaliskiego, ostrowskiego bądź pleszewskiego,
-zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło,
-bez znajomości języka angielskiego lub ze znajomością na poziomie podstawowym,
-obsługujące komputer w stopniu podstawowym,
-z wykształceniem min. gimnazjalnym (wg starego systemu kształcenia – podstawowym).

W ramach projektu odbyły kurs języka angielskiego w niezwykle atrakcyjnej formule – według autorskiego programu blended-learningowego Leader School – BLS Communication

Kurs składał się z:

-4 godzin szkolenia z obsługi narzędzi komunikacji na platformie e-learningowej,

-80 godzin tradycyjnego szkolenia stacjonarnego z języka angielskiego,

16 godzin samodzielnej pracy na platformie e-learningowej,

4 godzin egzaminów wewnętrznych w formie testów.

Szkolenia były prowadzone :

na dwóch poziomach:

A1 – dla osób bez znajomości języka

A2 – dla osób z podstawową znajomością języka

Osoby zainteresowane szkoleniem na poziomie A2 pisały test kontrolny.

w dwóch systemach:

I. trzy razy w tygodniu po dwie godziny dydaktyczne

II. dwa razy w tygodniu po trzy godziny dydaktyczne

w godzinach popołudniowych (w tygodniu) oraz przedpołudniowych (w soboty).

Projekt składał się z dwóch edycji:

I edycja – 1 października 2008 – 31 stycznia 2009

II edycja – 10 lutego 2009 – 30 maja 2009

Po zakończeniu i pozytywnym zdaniu egzaminu końcowego uczestnicy otrzymali Certyfikat poświadczający zdobyte umiejętności!!!

2. AKADEMIA JĘZYKOWYCH KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W KALISZU II (2009- 2010)

Leader School Nowoczesne Metody Nauki w Kaliszu od 1 sierpnia 2009 do 31 lipca 2010 realizował projekt szkoleniowy pod nazwą ,,Akademia Językowych Kompetencji Zawodowych w Kaliszu II’’. Projekt realizowany był w ramach Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ,,Regionalne kadry gospodarki’’ Działanie 8.1 ,,Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie’’ Poddziałanie 8.1.1 ,,Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw’’.

W ramach projektu 240 osób pracujących z terenu miasta Kalisza, powiatu kaliskiego i powiatu ostrowskiego uczestniczyło w bezpłatnym kursie języka angielskiego

Celem projektu było podniesienie kompetencji osób pracujących dostosowanych do potrzeb regionalnej gospodarki poprzez:

realizację szkolenia z języka angielskiego nowatorską metodą blended-learning – połączenia szkolenia stacjonarnego ze szkoleniem e-learningowym,

zachęcenie uczestników do korzystania z nowoczesnych technologii – platforma e-learningowa.

Odbiorcami wsparcia były osoby:

zameldowane lub pracujące na terenie miasta Kalisza, powiatów kaliskiego i ostrowskiego,
zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło,
bez znajomości języka angielskiego lub ze znajomością na poziomie podstawowym,
obsługujące komputer w stopniu podstawowym,
z wykształceniem min. gimnazjalnym (wg starego systemu kształcenia – podstawowym).

W ramach projektu odbyły kurs języka angielskiego w niezwykle atrakcyjnej formule według autorskiego programu blended-learningowego Leader School – BLS Communication.

Kurs składał się z:

1 godziny szkolenia z obsługi narzędzi komunikacji na platformie e-learningowej,

100 godzin tradycyjnego szkolenia stacjonarnego z języka angielskiego,

19 godzin samodzielnej pracy na platformie e-learningowej,

2 godzin egzaminów wewnętrznych w formie testów.

Szkolenia są prowadzone były:

na trzech poziomach:

A1 – dla osób bez znajomości języka

A1+ – dla osób z elementarną znajomością języka

A2 – dla osób z podstawową znajomością języka

Osoby zainteresowane szkoleniem na poziomie A1+ lub A2 pisały test kontrolny.

w dwóch systemach:

I. trzy razy w tygodniu po dwie godziny dydaktyczne

II. dwa razy w tygodniu po trzy godziny dydaktyczne

w godzinach popołudniowych (w tygodniu) oraz przedpołudniowych (w soboty).

Projekt składał się z dwóch edycji:

I edycja – 14 wrzesień 2009 – 29 styczeń 2010

II edycja – 15 luty 2010 – 26 czerwiec 2010

Po zakończeniu i pozytywnym zdaniu egzaminu końcowego uczestnicy otrzymali Certyfikat poświadczający zdobyte umiejętności

3. PROJEKT „Akademia Kluczowych Kompetencji – rozwój priorytetowych branż Kalisza i Powiatu Kaliskiego” (2012- 2014)

Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałania 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstw.

Rekrutacja odbywała się na podstawie wypełnionych i podpisanych kwestionariuszy kwalifikacji oraz oświadczeń.

Odbiorcami były osoby:

mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz ich pracownicy z branży handlowej, hotelarskiej, gastronomicznej, spożywczej
i turystycznej,
siedziba lub oddział przedsiębiorstwa znajduję się na terenie Kalisza i powiatu kaliskiego,

Każdy z uczestników musiał posiadać wykształcenie co najmniej zawodowe. Kurs jest dofinansowany w 100% jeśli przedsiębiorstwo, w którym zatrudniony jest pracownik chcący uczestniczyć w projekcie, nie korzystało z pomocy de minimis lub nie wykorzystało tej pomocy w ciągu trzech ostatnich latach w kwocie 200.000 euro. Nie był wymagany wkład własny przedsiębiorstwa.

Kryterium

Mikro przedsiębiorstwa

Małe przedsiębiorstwa

Średnie przedsiębiorstwa

Maksymalna liczba pracowników

10< 50< 250< Maksymalny przychód przedsiębiorstwa (w mln euro) 2 10 50 Suma aktywów bilansu sporządzonego na koniec roku obrotowego (w mln euro) 2 10 43 Opis projektu: W ramach projektu przeprowadziliśmy szkolenia z języka angielskiego oraz szkolenia miękkie (warsztaty) mające na celu rozwój umiejętności osobistych. Kurs języka angielskiego prowadzony był metodą BLS Communications (blended-learning – połączenie zajęć stacjonarnych z e-learningiem co prowadzi do znacząco lepszej skuteczności nauczania). Skuteczność tej metody została sprawdzona podczas szkoleń dla osób dorosłych prowadzonych przez ostatnie 4 lata. Szkolenie językowe obejmowało 114 godzin zajęć stacjonarnych oraz 19 godzin na platformie e-learningowej (przez internet). Szkolenia miękkie prowadzone były w zakresie: obsługi klienta, negocjacji, doskonalenia umiejętności interpersonalnych, technik sprzedaży, technik marketingu, równość szans w miejscu pracy. Ten dział obejmował 76 godzin zajęć.( szkolenia prowadzone w języku polskim ) Razem kurs w ramach projektu wynosił 190 godzin stacjonarnych + 19 e-learning. Harmonogram szkoleń: Ilość godzi w tygodniu: 5,5 h (w systemie nauki 2-u dniowym: 3h języka angielskiego, 2h szkoleń miękkich i 0,5h e-learningu (przez Internet) w dowolnym czasie), Kurs języka angielskiego prowadzony był dla słuchaczy na poziomach od A1do C2. Kurs zakończył się egzaminem i wydaniem certyfikatu.

4. Projekt „Podnieś kometencje- osiągnij sukces!” (2014-1015)

Projekt realizowaliśmy jako podwykonawca. W ramach projektu uczestnicy Projektu mogli skorzystać do wyboru ze szkoleń języka angielskiego lub niemieckiego na czterech poziomach: A1,A2,B1,B2.

W projekcie mogły wziąć udział osoby które spełniały poniższe warunki:
– wiek od 18 do 64 lat
– wykształcenie: co najwyżej średnie
– miejsce zamieszkania powiaty: jarociński, pleszewski, kaliski, m. Kalisz, ostrowski, krotoszyński, ostrzeszowski oraz kępiński (w szczególności obszar wiejski)

Uczestnikami mogły być: osoby pracujące, uczące się/kształcące, osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo. Rekrutacja odbywała się na podstawie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego.

Każdy uczestnik otrzymał bezpłatnie materiały szkoleniowe oraz na zakończenie projektu miał mozliwość uzyskania certyfikatu TELC (The European Language Certificates).

5. Projekt „Ucz się z nami!” (2016-2018)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Oś priorytetowa: 8 Edukacja
Działanie: 8.2 Uczenie się przez całe życie
Okres realizacji: 31.03.2016 – 30.03.2018
Całkowita wartość projektu: 841 623,00
Wartość dofinansowania: 757 459,80
Celem głównym projektu było zwiększenie szansy na znalezienie pracy i/lub utrzymanie pozycji na rynku pracy osób w wieku aktywności zawodowej (w tym niepełnosprawnych), w tym w wieku 50+, z województwa wielkopolskiego, poprzez podniesienie poziomu kompetencji kluczowych w zakresie języków obcych (angielskiego, niemieckiego) w okresie 03.2016-03.2018.
W ramach projektu zostały przeprowadzone szkolenia grupowe.
Szkolenia odbywały się w 2 turach – 31.03.2016 -28.02.2017 i 01.03.2017 – 30.03.2018.

Każda z grup odbyła 120h kursu. Szkolenia zakończone zostały egzaminami TELC. Łącznie w projekcie udział wzięły 324 osoby.

Jak zapisać się na kurs?

Test poziomujący

Sprawdź swój poziom języka angielskiego lub niemieckiego

Bezpłatna lekcja pokazowa

Przetestuj zajęcia na darmowej lekcji. Przekonaj się do zajęć!

Zapisy na zajęcia

Gotowy, aby zapisać siebie lub swoje dzieci? Zapraszamy do naszej szkoły!

slider rodzina

Aktualności na blogu

Poznaj aktualne trendy i porady w branży edukacyjnej