FAQ

Najczęściej zadawane pytania

 • Co wyróżnia system franczyzowy Leader School spośród innych systemów franczyzy edukacyjnej?

Proponowany przez Leader School model franczyzowy to rodzaj współpracy między niezależnymi przedsiębiorcami. Franczyzodawca udostępnia partnerom sieci franczyzowej swoje doświadczenie, „know-how” oraz licencjonowane marki i metody nauki takie jak BLS w wersji angielskiej i niemieckiej (BLS Communication, BLS Kommunikation) oraz Zarządzanie Informacją dla młodzieży i dorosłych, Leo English oraz Leo Maniak. W ramach Franczyzy franczyzobiorca uzyskuje wyłączność na prowadzenie działalności na określonym terenie. Przez cały okres trwania umowy franczyzowej Franczyzobiorca otrzymuje stałe wsparcie organizacyjne i metodyczne pozwalające na bezpieczne oraz skuteczne prowadzenie biznesu edukacyjnego.

 • Czy muszę zrezygnować z pracy etatowej otwierając placówkę Leader School?

Nasze wieloletnie doświadczenie wskazuje, że prowadzenie placówki Leader School wymaga pełnego zaangażowania Franczyzobiorcy. Zarządzanie Placówką i rozwijanie jej to praca na pełny etat a nawet więcej. To prowadzenie własnego, samodzielnego biznesu i jako takie wymaga dyspozycyjności właściciela i dbania o wszystkie zagadnienia związane z prowadzeniem własnej działalności, począwszy od promocji, rekrutacji kadry i klientów, budowania zespołu, zarządzania nim, na ciągłej dbałości o jakość usług skończywszy.

 • Jakie Franczyzobiorca może mieć realne oszczędności czasu i pieniędzy dzięki przynależności do sieci Leader School?

System franczyzowy Leader School jest kompleksowym systemem biznesowym, metodycznym i produktowym, pozwalającym naszym Partnerom na stworzenie i skuteczne prowadzenie placówek edukacyjnych. Dzięki przynależności do sieci korzystacie Państwo z gotowych rozwiązań i procedur, metodyki i narzędzi do realizacji zajęć oraz wykształconej, certyfikowanej kadry dydaktycznej. Korzystacie Państwo również z doświadczeń zarówno Centrali Leader School jak i wszystkich Franczyzobiorców sieci. Pozwala to uniknąć czasochłonnego wypracowywania własnych standardów jak i zapobiega kosztownym pomyłkom decyzyjnym w prowadzeniu własnego biznesu. Powiemy Wam jak wykorzystywać narzędzia oszczędzając cenny czas i jakich błędów uniknąć, efektywnie inwestując każdą złotówkę.

 • Kto odpowiada za tzw. "back office" (systemy ewidencji, księgowość, itp.)? Czy Leader School posiada i udostępnia taki system Franczyzobiorcom?

Leader School oferuje swoim Franczyzobiorcom system CRM do zarządzania placówką edukacyjną, który pozwala na zarządzanie finansami, prowadzenie ewidencji klientów, sporządzanie planów zajęć, generowanie raportów pozwalających na efektywne zarządzanie rentownością placówki, komunikację z klientami oraz prowadzenie dziennika zajęć. Dodatkowo w fazie planowania biznesu udostępniamy naszym Franczyzobiorcom kalkulator rentowności pozwalający na ustalenie opłat za zajęcia i wynagrodzeń pracowników na jak najbardziej korzystnym dla przedsiębiorcy poziomie.

 • Jak wygląda schemat struktury organizacyjnej przykładowej placówki?

Wszystkie placówki Leader School działają w oparciu o wspólny model biznesowy, wypracowany przez Franczyzodawcę i będący jego własnością. Informacje dotyczące modelu biznesowego placówki Leader School są udostępniane naszym Partnerom po podpisaniu umowy wstępnej.

 • Co zawiera podręcznik operacyjny i czy spełnia oczekiwania aktualnych franczyzobiorców?

Podręcznik operacyjny jest zbiorem wszystkich procedur i dokumentów niezbędnych do prowadzenia placówki Leader School. Zawiera również informacje dotyczące produktów wykorzystywanych w naszej Franczyzie, materiały graficzne, umowy trójstronne i inne materiały, które pozwalają placówkom na sprawne zarządzanie własną działalnością.

 • Co wchodzi w skład pakietu startowego Franczyzobiorcy?

W skład pakietu startowego wchodzą materiały dydaktyczne, materiały marketingowe i podstawowe wyposażenie palcówki.
Dodatkowo w ramach umowy franczyzowej Franczyzodawca zapewnia szkolenie Franczyzobiorcy oraz jego pracownikowi administracyjnemu.

 • Czy licencje są bezterminowe czy na czas określony?

Zgodnie z zapisami umowy franczyzowej licencja franczyzowa przyznawana jest na czas określony (zazwyczaj 3, 4 -letni). Po tym okresie licencja jest odnawiana na następny okres zgodnie ze szczegółowymi zapisami umowy, chyba, że strony zdecydują o jej rozwiązaniu.

 • Jakie prawa daje nam wyłączność na dany teren? Czy Placówki współpracują czy konkurują ze sobą?

Zgodnie z umową franczyzową wyłączność na dany teren daje Państwu prawo prowadzenia placówki Leader School na wyznaczonym obszarze geograficznym. Taki zapis umożliwia prowadzenie działań promocyjnych i rekrutacyjnych na danym terenie i zapewnia Państwu wyłączenie go z działalności innych placówek Leader School.
Placówki Leader School współpracują ze sobą w każdym obszarze działalności, dzielą się doświadczeniami, umożliwiają wykorzystywanie najlepszych praktyk i rozwiązań. Przykładem takiej współpracy są działające na terenie Poznania trzy placówki, które podejmują wspólne działania promocyjne, obniżające koszty prowadzenia własnych przedsiębiorstw, za to, zgodnie z Kodeksem Etycznym Franczyzy, nie podejmują działań rekrutacyjnych na zabezpieczonym w klauzuli wyłączności terenie.

 • Jaka jest forma komunikacji o zmianach w procedurach?

Z naszymi Partnerami biznesowymi jesteśmy w stałym kontakcie mailowym i telefonicznym. Do informacji o realizacji aktualnych projektów, wdrażania nowych procedur lub systemów monitorujących jakość działań sieci wykorzystujemy mailing. Posiadamy również z system newsletterów, które Franczyzobiorcy wykorzystują do korespondencji z klientami.

 • Czy oszacowanie nakładów inwestycyjnych, które pozwolą dokładnie zaplanować wydatki związane z inwestycją następuje przed podpisaniem umowy franczyzowej czy po podpisaniu umowy? Czy jest to analiza płatna? Jeżeli tak, jaki jest to koszt?

Oszacowanie nakładów inwestycyjnych jest częścią procesu rekrutacji nowych franczyzobiorców i jest dokonywane po podpisaniu umowy przedwstępnej. Analizy tej dokonuje Franczyzodawca we współpracy z Franczyzobiorcą podczas serii spotkań zarówno w siedzibie centrali jak i w miejscu działalności nowej placówki. Analiza nakładów jest częścią umowy franczyzowej i stanowi bezpłatne wsparcie ze strony Franczyzodawcy.

 • Kto ponosi koszty konsultacji i doradztwa?

Franczyzodawca zapewnia swoim Partnerom stałe, bezpłatne konsultacje i doradztwo przez okres trwania umowy franczyzowej.

 • Jak często odbywają się spotkania sieci franczyzowej i jaki mają charakter?

Regularne spotkania wszystkich Partnerów sieci odbywają się raz do roku. Mają one charakter dyskusji nad propozycjami rozwoju sieci w danym sezonie oraz są forum wymiany doświadczeń w zakresie zarządzania placówkami Leader School. Jeśli wdrażany jest nowy projekt rozwojowy istnieje możliwość zorganizowania dodatkowego spotkania w celu zapoznania Franczyzobiorców z nowymi zagadnieniami i procedurami.

 • Czy spotkania Franczyzy Leader School mają charakter regularnych konferencji?

Tak. Są to regularne spotkania z Właścicielami Placówek oraz ich pracownikami administracyjnymi według ustalonego terminarza na dany sezon.

 • Kto ponosi koszty szkoleń Franczyzobiorców?

W ramach umowy franczyzowej szkolimy Franczyzobiorcę oraz jego administrację. Szkolenia metodyczne zgodnie z umową franczyzową stanowią odrębny pakiet i wchodzą w skład procedury rekrutacyjnej kadry dydaktycznej.

 • Czy organizowane są spotkania Franczyzobiorców wynikające z inicjatywy lub potrzeb poszczególnych placówek?

Franczyzobiorca ma zapewnione wsparcie Franczyzodawcy na każdym etapie prowadzenia działalności Leader School w okresie trwania umowy franczyzowej. Centrala zapewnia możliwość spotkań dwustronnych lub jeśli zaistnieje taka konieczność wielostronnych Franczyzy, wynikających z inicjatywy lub potrzeb poszczególnych placówek.

 • Czy w procesie rekrutacji pracowników i lektorów biorą udział przedstawiciele centrali, specjaliści HR? Czy cała odpowiedzialność należy do właścicieli firmy?

Proces rekrutacji pracowników placówki, głównie kadry dydaktycznej jest procesem wielofazowym. Franczyzobiorca otrzymuje niezbędną wiedzę i materiały do realizacji pierwszej fazy rekrutacji. Jest to najważniejszy etap rekrutacji, który ma wpływ na skuteczne pozyskanie kadry dydaktycznej, za który w pełni odpowiedzialny jest Franczyzobiorca. W następne etapy rekrutacji kadry dydaktycznej zaangażowana jest Centrala franczyzowa, gdyż kadra pracująca z metodami Leader School musi być certyfikowana i posiadać odpowiednie kompetencje metodyczne. Na tym etapie następuje selekcja zrekrutowanych osób, tak aby z Leader School pracowali najlepsi lektorzy i trenerzy. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Franczyzobiorca, gdyż to on podpisuje umowę z pracownikami i odpowiada za skuteczne wykorzystywanie metod Leader School i świadczenie usług dydaktycznych na jak najwyższym poziomie.

 • Na czym polega procedura kontaktu z autorami podręczników? Jak często odbywają się konsultacje?

W ramach wsparcia Franczyzobiorców Franczyzodawca umożliwia kontakt z autorami podręczników, metodykami i innymi specjalistami w każdej chwili gdy Franczyzobiorca zgłosi taką potrzebę. Dzięki tym konsultacjom Franczyzobiorcy korzystają z wiedzy i doświadczenia specjalistów Centrali w rozwiązywaniu bieżących problemów pojawiających się w codziennej pracy placówki oraz jej pracowników dydaktycznych.

 • Jak zapewniana jest jakość pracy placówek Leader School?

Leader School ma wypracowany i wdrożony system zapewniania jakości, dający informację zwrotną każdej z placówek i rekomendacje pozwalające na stałe doskonalenie swoich usług na lokalnych rynkach edukacyjnych.

 • W jaki sposób zapewniacie Państwo najwyższą jakość prowadzenia zajęć dydaktycznych?

W placówkach Leader School obowiązuje system zarządzania jakością pracy kadry dydaktycznej. Aby zapewnić jak najwyższą jakość usług dydaktycznych prowadzimy cykliczne badanie zajęć, szkolenia i doskonalenie warsztatu pracy kadry oraz system certyfikowania lektorów i trenerów pracujących w placówkach z wykorzystaniem metod Leader School. Taki system daje gwarancję, że w naszych placówkach pracują najlepsi lektorzy i trenerzy a oferowane przez naszych Partnerów zajęcia spełniają oczekiwania najbardziej wymagających klientów.

 • Czy franczyzobiorca ma wpływ na charakter materiałów graficznych i reklamowych? Czy jest to standardowa procedura, szablon, projekt dotyczący wszystkich palcówek?

Materiały graficzne udostępniane przez Franczyzodawcę dzielą się na grafiki zamknięte i grafiki otwarte. Materiały graficzne zamknięte nie podlegają modyfikacji i są wykorzystywane w formie gotowej przez wszystkie placówki. Materiały otwarte mogą być modyfikowane przez każdego z Partnerów indywidualnie, zgodnie z zastosowaniem i według potrzeb marketingowych jakie pojawiają się na lokalnych rynkach Franczyzobiorców.

 • Kto ponosi koszty promocji? Kto się tym zajmuje?

Materiały promocyjne są wypracowane przez Centralę Leader School i zawierają grafiki zamknięte oraz otwarte. Koszt opracowania grafik do materiałów ponosi Franczyzodawca. W zakresie materiałów otwartych Franczyzobiorcy mogą sami opracowywać swoje materiały promocyjne na bazie grafik, które są udostępniane w ramach dokumentacji operacyjnej. Franczyzobiorcy wraz z Franczyzodawcą ustalają plan promocji lokalnej oraz jej kosztorys. Jest on inwestycją Franczyzobiorcy.

 • Kto decyduje o wykorzystaniu lub nie wykorzystaniu projektów materiałów promocyjnych i informacyjnych - Właściciel placówki czy Franczyzodawca?

Działania marketingowe są jednym z elementów szkolenia Franczyzobiorców. Franczyzodawca udostępniając materiały graficzne sugeruje Franczyzobiorcy w jaki sposób skutecznie je wykorzystywać. Omawiane są również różne kanały promocyjne, które wymagają różnej aktywności marketingowej Franczyzobiorców. Od naszych Partnerów oczekujemy znajomości lokalnych rynków edukacyjnych i to oni będą mieli decyzyjny głos w sprawie wykorzystywania różnego typu materiałów promocyjnych.

 • Czy tworzenie treści własnych na stronie www powinno być konsultowane z Centralą?

Jako sieć franczyzowa dbamy o jednolity wizerunek Leader School, spójny przekaz i rozpoznawalność marki na globalnym rynku edukacyjnym. Wobec powyższego, konieczne jest konsultowanie tworzonych przez placówki treści jakie zostają zamieszczane na stronach internetowych Leader School. Nasze strony posiadają wspólne zakładki informujące o metodach i narzędziach wykorzystywanych na zajęciach dydaktycznych. Każda z placówek posiada również zakładki do własnego wykorzystania oraz do wypełniania ich autorskimi treściami placówki. Zakres samodzielnych działań w zamieszczaniu materiałów na stronach określają procedury sieci franczyzowej. W przypadku potrzeby zmiany treści wspólnych na podstronach placówek konieczna jest konsultacja ich treści z Centralą.

 • Czy Franczyzodawca prowadzi badania marketingowe pozwalające ocenić rozpoznawalność marki Leader School na rynku?

System franczyzowy Leader School zawiera liczne narzędzia badań marketingowych, które są przeprowadzane przez Centralę Leader School w sposób cykliczny. Dają one rzeczywiste rezultaty i wiedzę dotyczącą rozpoznawalności i potencjału marki na danym obszarze geograficznym.

Zapisz się na bezpłatne zajęcia pokazowe DLA DZIECI DLA DOROSŁYCH

Scroll Up